Category: Download

सामाग्रीहरुको कोटेशन माग फाराम

कृयपा तल दिइएको कोटेशनको माग फारम डाउनलोड गरि उल्लेखित सामग्रीहरुको दर रेट राखि वाक नेपालको केन्द्रीय कार्यलय साँफेबगर तथा फिल्ड कार्यलय कमलबजारको ठेगानामा पठाईदिनु होला धन्यवाद ।

Read More सामाग्रीहरुको कोटेशन माग फाराम

योग्य वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरुको सुचिकरणका लागी आशय पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

उल्लेखित योग्यता हांसिल गरेका इच्छुक फर्म,आपुर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायहरुले सुचिर्कत दर्ता लेखि सिलवन्दी वोल पत्र वाक नेपाल केन्द्रिय कार्यालय साफेवगर वा Email ID : wacnepal.vacancy@gmail.com मा वुझाउन सकिने छ|

Read More योग्य वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरुको सुचिकरणका लागी आशय पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना