योग्य वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरुको सुचिकरणका लागी आशय पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

उल्लेखित योग्यता हांसिल गरेका इच्छुक फर्म,आपुर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायहरुले सुचिर्कत दर्ता लेखि सिलवन्दी वोल पत्र वाक नेपाल केन्द्रिय कार्यालय साफेवगर वा Email ID : wacnepal.vacancy@gmail.com मा वुझाउन सकिने छ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *