चौरपाटी गाउँपालिका जिल्लाकै पहिलो साक्षर पालिका घोषणा