बिन्देवासिनिमा स्वास्थ्य सेवा प्रर्बद्धनका लागि अन्तरक्रिया