विद्यालय निरन्तरताका लागि वाक नेपालद्धारा दर्नाका १२ विद्यार्थि लाई छात्रवृति