शिलबन्दी कोटेशन आव्हान सम्बन्धि सुचना

सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०८/०२ (१८ नोभेम्बर २०२१)

प्रस्तुत विषयमा पहुँच र सृजनाका लागि सहकार्य नेपाल (वाक नेपाल) र मर्सिकोर नेपालको साझेदारीमा अछाम जिल्लाको तिनवटा पालिकामा सञ्चालीत Building Hope Along the Karnali River Basin (BHAKARI) परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यालय कमलबजारको लागि कार्यलय सामाग्रीहरुको आवश्यकता परेको हुदाँ, इच्छुक सम्पुर्णलाई यस संस्थाको अनुुसुचि फारम ५.१ मा उल्लेख गरिए बमोजिमका सामाग्रीहरुकोे दररेट खुलाई आजको मितीले ५ दिन भित्र (मिति २०७८ मंसिर ०६ गते सम्म, २२ नोभेम्बर २०२१) कार्यालय समय भित्र प्राप्त हुने गरि शिलबन्दि कोटेशन पेश गर्न हुन सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिन्छ । अनुसुचि फारम यस संस्थाको वेब साइट www.wac.org.np बाट डाउनलोड गर्न सकिने छ वा यस संस्थाको Email Id: wac.bhakariafo@gmail.com मा ईमेल पठाएर पनि प्राप्त गर्न सकिने छ ।

शिलबन्दी कोटेशन साथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु
१) फर्म दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी – १ थान
२) फर्म नविकरण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी – १ थान
३) प्यान/भ्याटमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी – १ थान
४) आ.व २०७७।०७८ को कर चुक्ताको प्रमाण पत्र को प्रतिलिपी – १ थान
५) फर्म सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी – १ थान
६) फर्मको आफ्नो Letter head मा Cover letter – १ थान

कोटेशन बुझाउने ठेगाना
वाक–नेपाल ,केन्दिय कार्यालय
साँफेवगर, अछाम वा
परियोजना कार्यालय, कमलबजार अछाम
सम्पर्क फोन नंः ०९७–६२५०३२
९८४८४९००४५,

पुनश्च: (उपलब्ध गराउने ब्राण्ड स्पष्ट रुपमा कैफियतमा उल्लेख गरि कोटेशनको विशिष्टिकरण अनुसारको सामाग्रीहरुको वजार दरभाउ अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने छ र कार्यालयले माग गरि आएको समय भित्र प्राप्त हुनुपर्ने छ ।

(नोट: कोटेशन स्वीकार गर्ने वा रद्घ गर्ने सम्पुर्ण अधिकार संस्थामा निहीत रहनेछ साथै आंशिक वा पुर्ण रुपमा खरिद गर्ने अधिकार पनि संस्थामा रहने छ ।)

खरिद उपसमिती
वाक – नेपाल

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.