Vacancy Announcement

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना मिति: २०७७-१२-२०

वाक नेपाल, सामाजिक विकास र परिवर्तनका लागि महिला बालबालिका र पिछडिएका समुदायको सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन क्रियाशिल गैरनाफामुखि सामाजिक संस्था हो । वाक नेपाल र Kindernothilfe (KNH) को साझेदारीमा अछाम जिल्ला साफेबगर नगरपािलका वडा नः २ (जालपादेबि), १० (घुघुरकोट) र १३ (बाब्ला) मा सञ्चालन हुन गईरहेको Women Empowerment for Social Transformation (WEST) Project का लागि विभिन्न तहका दक्ष कर्मचारीहरुको आवश्यकता परेको हुँदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र तल उल्लेखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ । ईच्छुक व्यक्तिले रितपूर्वक आफ्नो आवेदन पत्र र, वास्तविक बायोडाटा उल्लेखित प्रक्रिया अनुरुप पेश गर्नहुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
पदः परियोजना अधिकृत (Project Officer) संख्याः १ जना
प्रमुख जिम्मेवारीहरु ः
 कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने,
 संस्थाको नीति अनुरुप जिल्ला तथा स्थानिय सरोकारवाला निकायहरुवीच सम्पर्क, समन्वय तथा सरोकारवालाहरुसंगको प्रत्यक्ष समन्वयमा क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने,
 आत्म निर्भर समूहको निर्माणका लागि शसक्तिकरण सहजकर्तालाई आवश्यक सहयोग गरि आय आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन सम्बन्धी अभिमूखिकरण गर्ने,
 आफु मातहतका कर्मचारीहरुको नीरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,
 परियोजना तथा संस्थाले तोकेको ढाँचामाा निर्धारित समयमा प्रतिबेदन तयार गर्ने,
 पालिका तथा जील्ला स्तरका कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाहरु तयार गर्ने,कार्यान्वयन गर्ने गराउने
 आवश्यकता अनुसार विभिन्न तालिम, गोष्ठी, तथा कार्यशालामा समाबेश तथा संञ्चालन गर्ने,
 आफु मातहातका कर्मचारीहरुले तयार गरेको प्रतिबेदनमा आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणका बिषयमा पैरवी गर्ने गराउने आदि ।
आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अनुभवः नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट समाज शास्त्र, ग्रामिण बिकास वा अन्य कुनै संकायमा कम्तिमा स्नातक तह उतिर्ण भई कम्तीमा ३ बर्षको परियोजना कार्यान्वयन तथा सञ्चालन सम्बन्धि अनुभव भएको ।
पदः शसक्तिकरण सहजकर्ता (Empowerment Facilitator) संख्या ः ३ जना (महिला मात्र)
प्रमूख जिम्मेवारीहरुः
 परियोजनाको कार्यक्षेत्र भएको वडा ÷नगरपालिका र सरोकारवालाहरुसंग सम्पर्क र समन्वय गर्ने ।
 आत्म निर्भर समूहहरु गठन गरी क्षमता विकास तथा परिचालन गर्ने ।
 स्थानिय महिला बालबालिकाका क्षेत्रमा देसखिएका सवालहरु, सवल पक्ष, सुधारका पक्ष, अवसरहरु र जोखिम न्यूनिकरणका पहलहरु गर्ने गराउने ।
 आत्म निर्भर समूह पद्धति मार्फत स्थानिय महिलाहरुको समाजिक, आर्थिक र राजनैतिक अवस्था सुधार गर्न बिभिन्न क्रियाकलापहरु गर्ने,
 वडा तथा पालिका स्तरमा संचालन हुने बेस्ट परियोजना लगायत संस्थाका अन्य क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने र प्राविधिक तालिम तथा गोष्ठी संचालन गर्न कार्यक्रम अधिकृतलाई सहयोग गर्ने ।
 परियोजना तथा संस्थालाई आवश्यकता अनुसार प्रतिबेदन तयार तथा पेश गर्ने ।
आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अनुभव ः नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तिमा प्रबिणता प्रमाण पत्र तह उतिर्ण भई १ बर्षको समुदाय परिचालन तथा परियोजना कार्यान्वयनका क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएको। साफेबगर नगरपालिकाको परियोजना सञ्चालन हुने सम्बन्धित वडा (वडा नः २ जालपादेबि, १० घुघुरकोट र १३ बाब्ला) मा स्थायि रुपमा बसोबास भएको ।
थप जानकारीः उमेर १८ बर्ष पुरा भई ५० बर्ष ननाघेको, सेवा सुविधाको हकमा संस्थाको नियमानुसार हुनेछ, आवेदन दिने अन्तिम मितिः २०७७÷१२÷२६ गते कार्यालय समय भित्र (विज्ञापन प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र), परीक्षाको किसिमः लिखित र अन्तर्वार्ता, प्रारम्भिक छनौंटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित परिक्षामा सामेल गरिनेछ भने परीक्षा हुने मिति, स्थान र समय पछि तय गरी जानकारी गराईने छ।
नोटः स्थानिय महिला, दलित तथा जनजातीलाई प्राथमिकता दिईनेछ । संस्थालाई दवाव दिन गरिने कुनै पनि कार्य भएमा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्वतः अयोग्य ठहर गरिनेछ ।
दर्खास्त पेश गर्ने ठेगाना ः शसक्तिकरण सहजकर्ताको हकमा वाक नेपाल को केन्द्रिय कार्यालय साँफेबगरमा पेश गर्नु पर्ने छ भने परियोजना अधिकृतको हकमा संस्थाको इमेल खबअबलअथ२धबअ।यचन।लउ मार्फत पनि पेश गर्न सकिने छ ।

पदपुर्ति समिति
वाक नेपाल ०९७–६२५०३२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *